Drodzy przyjaciele

W imieniu Litewskiego Stowarzyszenia Radioamatorów (LRMD) zapraszamy Was, radioamatorów, do udziału w corocznych Zawodach LY VUSHF, które odbywają się, jak zwykle, w trzecią sobotę sierpnia. Prosimy również o przesłanie tej informacji do społeczności UKF w Waszym kraju.

REGULAMIN ZAWODÓW LITEWSKICH VHF/UHF/SHF 2020

DATA: 15 sierpnia 2020
CZAS: 17.00 – 23.00 UTC
PASMA: 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz, 2,3 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz
ŁĄCZNOŚCI: łączności w zawodach należy prowadzić zgodnie z band-planami Regionu 1 IARU. Łączności są typu „każdy z każdym”, ale do sklasyfikowania wymagana jest co najmniej 1 łączność ze stacją LY.
Łączności przeprowadzone za pośrednictwem aktywnych przemienników, jak również MS i EME nie będą zaliczone.
RODZAJE EMISJI: CW, SSB, FM.
WYMIANA: znak, raport RS (T), numer kolejny QSO, począwszy od 001 (oddzielnie dla każego pasma) oraz lokator WWL (6 znakowy).
PUNKTACJA:
144MHz: 1 punkt / kilometr
432MHz: 2 punkty / kilometr
1296MHz: 4 punkty / kilometr
2,3GHz: 8 punktów / kilometr
5,7GHz: 16 punktów / kilometr
10GHz: 32 punkty / kilometr
Wynik końcowy jest sumą wszystkich punktów na wszystkich pasmach w czasie trwania zawodów.
KATEGORIE:
1. Pojedynczy operator (SO)
2. Wielu operatorów (do 3) (MO)
NAGRODY: Trzy najwyżej sklasyfikowane stacje z kraju, w każdej kategorii otrzymają nagrody.
DZIENNIKI: dzienniki w formacie REG1TEST (EDI) muszą zostać przesłane elektronicznie w ciągu dwóch tygodni (ostatni dzień – 29 sierpnia) po terminie zawodów. W temacie maila wpisać „LY VUSHF 2020” Adres do wysyłki logów: utb@lrmd.lt

Info
Andrejus LY2HQ – LRMD  VHF Manager
Mindaugas LY2VO
www.lrmd.lt


W tym roku – 2020 – zawody odbywają się wspólnie z Białoruskim Stowarzyszeniem Krótkofalowców – EW
Informacje oryginalne : http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=55&t=10679 – szukać na dole strony.
Regulamin/porozumienie LY-EW:  http://bfrr.net/download/Champ_UHF_2020.pdf


Informacja oryginalna (link do: regulaminu) w języku angielskim, treść poniżej:

Dear friend,

On behalf of the Lithuanian Radio Amateur Society (LRMD) we would like to invite you and your fellow radio amateurs to participate in the annual LY VUSHF Championship which is scheduled to take place, as usually, on the third Saturday of August.
Please, forward this information to VHF community of your country.

GENERAL RULES OF LITHUANIAN VHF/UHF/SHF CONTEST 2020
DATE: 15 th of August, 2020
TIME: 17.00 – 23.00 UTC
BANDS: 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz, 2.3 GHz, 5.7 GHz, 10 GHz
CONTACTS: All operation in accordance with IARU Region 1 band plans. Any station may be worked, but to classify, QSO with at least 1 LY station is necessary. Contacts via active repeaters, MS and EME are not valid.
MODES: CW, SSB, FM.
EXCHANGE: Signal report RS(T), serial number of QSO, starting from 001 in each band, and WWL locator.
SCORING:
1 point/kilometer on 144 MHz,
2 points/kilometer on 432 MHz,
4 points/kilometer on 1296 MHz,
8 points/kilometer on 2.3 GHz,
16 points/kilometer on 5.7 GHz,
32 points/kilometer on 10 GHz.
Final score is the sum of all points in all bands during the contest period.

CLASSES:
1. Single operator. (SO)
2. Multi operators (up to 3). (MO)

AWARDS: Up to three highest scoring stations in each class of each participating country will receive the awards.

LOGS: The logs in REG1TEST (EDI) format must be submitted within two weeks (last day – August 29d. ) after contest period and sent with subject „LY VUSHF2020“ to e-mail : utb@lrmd.lt

73!
Andrejus LY2HQ – LRMD  VHF Manager
Mindaugas LY2VO
www.lrmd.lt


Dziękujemy za informacje i pomoc w kontaktach międzynarodowych kolegom: Piotrowi SP8WJW, Michałowi SP2IQW i Tomaszowi SP5CCC

Do usłyszenia w zawodach !