Regulamin Członkowski
Polskiego Klubu UKF – Stowarzyszenia Miłośników Radiowych Łączności
na Falach Ultrakrótkich

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Członkowski określa zasady nabywania członkostwa w PK UKF – Stowarzyszeniu Miłośników Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich, zwanym dalej Stowarzyszeniem PK UKF.

§ 2

Regulamin niniejszy dotyczy zasad nabywania członkostwa w Stowarzyszeniu PK UKF określonych w Rozdziale 3, § 10 Statutu PK UKF Stowarzyszenia Miłośników Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich.

Rozdział II
Rodzaje członkostwa

§ 3

W Stowarzyszeniu PK UKF istnieją następujące rodzaje członkostwa:
  1. Członek kandydat.
  2. Członek rzeczywisty.
  3. Członek honorowy.
  4. Członek wspierający.

Rozdział III
Zasady uzyskiwania członkostwa

§ 4

Członkiem kandydatem może zostać osoba fizyczna, posiadająca aktualne Pozwolenie Radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo – odbiorczych w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej, własną i czynną radiostację oraz anteny pozwalające na pracę w pasmach radiowych na częstotliwościach powyżej 30MHz, która zgłosiła w formie pisemnej deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia PK UKF oraz opłaciła składkę członkowską.

§ 5

Członkiem rzeczywistym może zostać osoba fizyczna, posiadające aktualne Pozwolenie Radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo – odbiorczych w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej, która:

1. Posiada własną, czynną stację radiową UKF i anteny (na zakres powyżej 30MHz), opłaciła składkę członkowską i uzyskała w sumie co najmniej 100 punktów za potwierdzone łączności z różnymi WW LOC na dowolnych pasmach UKF, niezależnie od sposobu propagacji, w tym przez przemienniki satelitarne. Nie zalicza się łączności przez przemienniki naziemne i typu „Echolink”. Każdy średni (4-znakowy) WW LOC zalicza się na każdym z pasm oddzielnie. Liczy się sumę punktów z poszczególnych pasm według poniższej tabeli punktowania:

Pasmo lub rodzaj QSO Punkty za loc 4-znakowy
50MHz
0,5 pkt.
70MHz
1 pkt.
144MHz
1 pkt.
432MHz
2 pkt.
1,2GHz
4 pkt.
2,3GHz
6 pkt.
3,4GHz
7 pkt.
5,6GHz
8 pkt.
10GHz
10 pkt.
24GHz i wyżej
20 pkt
Łączność EME
8 pkt
Łączność SATELITARNA
2 pkt

2. Uzyskała rekomendację dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia PK UKF za szczególne osiągnięcia w dziedzinie:
  a. konstrukcji urządzeń oraz anten na pasma UKF
  b. sportowej, np. poprzez zajmowanie czołowych miejsc w zawodach UKF na stacji własnej lub zespołu kontestowego
  c. rozwijania i promocji nowoczesnych technik łączności, np. EME
  d. zdobywania specjalistycznych dyplomów za osiągnięcia na pasmach UKF

§ 6

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia PK UKF.

§ 7

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wspiera działalność Stowarzyszenia finansowo, rzeczowo lub własną pracą.

§ 8

Wnioski o uzyskanie członkostwa wymienionego w § 5, § 6, § 7 należy przedłożyć w formie pisemnej sekretarzowi Stowarzyszenia PK UKF.
Do wniosków dołączone muszą być odpowiednio:
1. wykaz łączności potwierdzający zdobycie co najmniej 100 punktów wg tabeli (§ 5, pkt 1) wraz z kartami QSL lub potwierdzeniem z listy LoTW lub potwierdzeniem z logu korespondenta w zawodach (dla § 5, pkt 1)
2. szczegółowe uzasadnienie rekomendacji dla członkostwa rzeczywistego (dla § 5, pkt 2)
3. szczegółowe uzasadnienie dla wniosków o nadanie członkostwa honorowego (dla § 6)
4. pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia PK UKF o nadanie członkostwa wspierającego (dla § 7)

§ 9

Członkostwo kandydackie, rzeczywiste i wspierające zatwierdzane jest przez Zarząd Stowarzyszenia PK UKF.

§ 10

Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia PK UKF.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 11

Prawo zmian w niniejszym regulaminie posiada jedynie Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia PK UKF.

Zieleniec 17.08.2013 / Fojutowo 13.04.2019

wersja do pobrania: PK-UKF_Regulamin_Członkowski_v1.4