Regulamin Nagrody
im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB

Nagroda została ustanowiona dla upamiętnienia osoby Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB, wybitnego krótkofalowca, konstruktora anten, autora licznych publikacji i propagatora amatorskich łączności na falach ultrakrótkich.

Nagroda im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB została ustanowiona przez Stowarzyszenie Polski Klub UKF w roku 2016.

Postanowienia ogólne

§1.
Nagroda jest przyznawana osobom posiadających osiągnięcia podobne do dokonań Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB m. innymi:
– w zakresie konstrukcji anten i urządzeń krótkofalarskich
– promocji zawodów
– promocji nowoczesnych technik radiowych wśród krótkofalowców
– promocji idei krótkofalarstwa
– bezinteresownej pracy na rzecz środowiska krótkofalowców

§2.
Nagroda im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB jest nagrodą honorową.
1. Nagroda jest przyznawana w postaci plakiety i dyplomu.
2. Nagroda może być przyznana więcej niż jednej osobie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kapituła Nagrody po konsultacji z Zarządem Stowarzyszenia PK UKF.

§3.
Nagroda im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB jest przyznawana osobom ze środowisk krótkofalarskich oraz z innych organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju polskiego ruchu ultrakrótkofalowego.

Zasady przyznawania Nagrody

§4.
Nagroda im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB przyznawana jest corocznie przez Kapitułę Nagrody.

§5.
Członków Kapituły Nagrody powołuje Zarząd Stowarzyszenia PK UKF.
1. Kapituła Nagrody liczy minimum 3 osoby w tym Przewodniczącego, Sekretarza oraz członków.
2. Przewodniczącego oraz Sekretarza Kapituły Nagrody powołuje Zarząd Stowarzyszenia PK UKF.
3. Laureaci Nagrody SP6LB stają się automatycznie członkami Kapituły Nagrody z dniem ogłoszenia decyzji Kapituły o przyznaniu im Nagrody im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB
4. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje bezterminowo.

Zgłaszanie kandydatur do Nagrody i ogłoszenie laureata Nagrody

§6.
Kandydatów do Nagrody im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne oraz organizacje.

§7.
1. Kandydatury zgłaszane są do sekretarza Kapituły Nagrody.
2. Termin zgłaszania kandydatur wraz z uzasadnieniem upływa na miesiąc przed planowanym i ogłoszonym Walnym Zgromadzeniem Członków PK UKF.
3. Ogłoszenie wyboru laureata Nagrody dokonywane jest na corocznym Walnym Zgromadzeniu Członków PK UKF

Zasady pracy Kapituły

§8.
Wyboru laureata Kapituła Nagrody podejmuje na posiedzeniach.
1. Posiedzenia Kapituły prowadzi Przewodniczący.
2. Przewodniczący reprezentuje Kapitułę przed Zarządem Stowarzyszenia PK UKF
3. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu Kapituły. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Kapituła może podejmować decyzje w głosowaniu tajnym.
5. Członek Kapituły Nagrody może w szczególnych przypadkach głosować pisemnie.
6. Dopuszcza się głosowanie elektroniczne.

§9.
Regulamin Nagrody ustala Zarząd Stowarzyszenia PK UKF.

§10.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ustalenia przez Zarząd Stowarzyszenia PK UKF.

Zieleniec, 12.08.2016, Fojutowo, 13.04.2019 r.