Statut
Polski Klub UKF – Stowarzyszenie Miłośników Radiowych Łączności
na Falach Ultrakrótkich

(zatwierdzona rejestracja zmian 14.09.2008 r.)
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie PK UKF – Stowarzyszenie Miłośników Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich (powyżej 30MHz), zwane dalej “Stowarzyszenie PK UKF”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. 
§ 2
Stowarzyszenie PK UKF jest ogólnokrajową organizacją radioamatorów, nazywanych w skrócie UKF owcami, działających i zainteresowanych wykorzystaniem ultrakrótkich fal radiowych w sposób przewidziany dla amatorskiej służby radiowej, a w szczególności zainteresowanych organizacją różnych form współzawodnictwa sportowego, propagowaniem sportów łączności radiowej, oraz popierających rozwój nowych technik łączności, w tym za pośrednictwem amatorskich satelitów. Stowarzyszenie PK UKF jest kontynuatorem dokonań i tradycji PK UKF PZK – klubu specjalistycznego Polskiego Związku Krótkofalowców założonego 15 września 1963 roku. 
§ 3
Stowarzyszenie PK UKF posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
§ 4

1. Terenem działania Stowarzyszenia PK UKF jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wieluń. Siedzibą Zarządu Stowarzyszenia PK UKF może być dowolna miejscowość na terenie Polski.
3. Stowarzyszenie PK UKF może zostać członkiem wspierającym Polskiego Związku Krótkofalowców, który wtedy będzie reprezentował jego interesy na terenie Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej – IARU

§ 5

1. Stowarzyszenie PK UKF może tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne.
2. Uchwałę o powołaniu, rozwiązaniu i rejestrowaniu wewnętrznych jednostek organizacyjnych podejmuje zarząd Stowarzyszenia PK UKF, zatwierdzając regulamin tych jednostek.

§ 6
Stowarzyszenie PK UKF używa odznak, symboli i pieczęci ustalonych przez zarząd Stowarzyszenia PK UKF. 
§ 7

1. Stowarzyszenie PK UKF opiera swą działalność na społecznej pracy członków. Zatrudnienie pracowników do prowadzenia spraw własnych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia PK UKF.
2. Zarząd Stowarzyszenia PK UKF organizuje współdziałanie z Polskim Związkiem Krótkofalowców, innymi stowarzyszeniami, instytucjami i organami administracji publicznej dla skutecznego reprezentowania interesów środowiska ultrakrótkofalowców.

Rozdział 2
Cele i sposoby realizacji
§ 8
Celem Stowarzyszenia PK UKF jest stworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju, popierania i ochrony amatorskiej służby radiowej, a w szczególności propagowanie i koordynacja różnych form współzawodnictwa sportowego i nowych technik łączności na falach ultrakrótkich, oraz wspieranie administracji publicznej i służenie pomocą społeczeństwu w ustanawianiu łączności radiowej w przypadkach zagrożeń życia i mienia. 
§ 9


Stowarzyszenie PK UKF realizuje swoje cele przez:

1. Zrzeszanie osób fizycznych zainteresowanych uczestnictwem w różnych formach współzawodnictwa sportowego na falach ultrakrótkich.
2. Organizację i prowadzenie współzawodnictwa sportowego dla ultrakrótkofalowców.
3. Reprezentowanie i obronę interesów członków PK UKF wobec władz i innych organizacji.
4. Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach jak cele Stowarzyszenie PK UKF.
5. Współdziałanie z organami administracji państwowej w realizacji zadań statutowych.
6. Organizowanie szkoleń, kursów, zjazdów.
7. Działalność wydawniczą, w tym biuletynu fachowego PK UKF
8. Pomoc w wymianie kart QSL (karty potwierdzenia łączności radiowej).
9. Instalowanie i obsługę amatorskich urządzeń radiowych.
10. Gromadzenie środków finansowych i gospodarowanie nimi zgodnie z celami Stowarzyszenia PK UKF.
11. Współdziałanie z organami administracji państwowej w zakresie szkolenia i pomocy w tworzeniu łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10


Członkostwo w Stowarzyszeniu PK UKF może mieć postać:

1. członkostwa rzeczywistego
2. członkostwa kandydackiego
3. członkostwa honorowego
4. członkostwa wspierającego

§ 11


Zasady przyznawania członkostwa:

1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia PK UKF może być osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która spełni wymogi określone Regulaminem Członkowskim Stowarzyszenia PK UKF.
2. Członkiem kandydatem Stowarzyszenia PK UKF może być osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która spełni wymogi określone Regulaminem Członkowskim Stowarzyszenia PK UKF.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia PK UKF może być osoba, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju UKF w Polsce.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspiera działalność Stowarzyszenia PK UKF finansowo, rzeczowo lub własną pracą.

§ 12

 

1. Członków rzeczywistych, kandydatów i wspierających przyjmuje zarząd Stowarzyszenia PK UKF.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków.

§ 13
Wnioski o członkostwo w Stowarzyszeniu PK UKF składa się Sekretarzowi Stowarzyszenia PK UKF, o którym mowa w § 25 ust.1.
§ 14
Stowarzyszenie PK UKF prowadzi Księgę Wieczystą Członków Stowarzyszenia PK UKF.
§ 15
Warunkiem utrzymania członkostwa w Stowarzyszeniu PK UKF jest opłacenie składki członkowskiej uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie Członków.
§ 16


Członek rzeczywisty ma prawo do:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego
2. uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie PK UKF
3. korzystania z informacji, urządzeń i obsługi organizacyjnej Stowarzyszenia PK UKF
4. zgłaszania wniosków
5. odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków

§ 17


Kandydat ma prawo do:

1. uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie PK UKF
2. korzystania z informacji, urządzeń i obsługi organizacyjnej Stowarzyszenia PK UKF
3. zgłaszania wniosków
4. odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków

§ 18


Członek rzeczywisty i kandydat ma obowiązek:

1. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia PK UKF
2. przestrzegania zasad statutu i uchwał władz Stowarzyszenia PK UKF
3. przestrzegania zasad etyki radioamatorskiej
4. opłacania składek członkowskich

§ 19


Członkostwo rzeczywiste i kandydackie w Stowarzyszeniu PK UKF ustaje na wskutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa, złożonej na piśmie sekretarzowi Stowarzyszenia PK UKF,
2. śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub prawomocnego wyroku o utracie praw publicznych,
3. utraty zezwolenia na posiadanie radiostacji amatorskiej,
4. nie opłacenia składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy,
5. decyzji Zarządu Stowarzyszenia PK UKF o pozbawieniu członkostwa Stowarzyszenia PK UKF wskutek poważnego naruszenia niniejszego Statutu lub zasad etyki krótkofalarskiej.

§ 20
Od decyzji określonej w § 19 ust. 5, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
Rozdział 4
Struktura Stowarzyszenia PK UKF
§ 21


Władzami Stowarzyszenia PK UKF są:

1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia PK UKF w liczbie co najmniej 5 członków
3. Komisja Rewizyjna w liczbie 3 członków

§ 22
 

1. Kadencja władz Stowarzyszenia PK UKF trwa trzy lata.
2. Uchwały władz podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członków władz Stowarzyszenia PK UKF, skład władz uzupełnia się spośród kandydatów uczestniczących w wyborach do władz Stowarzyszenia PK UKF.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 23 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia PK UKF i jest zwoływane raz do roku.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
* z głosem stanowiącym – członkowie rzeczywiści
* z głosem doradczym – kandydaci, członkowie honorowi i wspierający
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, zarząd powiadamia członków co najmniej 45 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne, jeżeli w pierwszym terminie bierze w nim udział co najmniej połowa członków rzeczywistych, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków rzeczywistych.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów. Na żądanie 1/5 zgromadzonych, przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków zarządza głosowanie tajne.

§ 24


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:

1. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia PK UKF
2. uchwalanie budżetu
3. uchwalanie regulaminów organizacyjnych i sportowych
4. uchwalanie zmian w statucie
5. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia PK UKF
6. ustalenie wysokości składki członkowskiej
7. ustalanie etatów pracowników
8. skwitowanie władz Stowarzyszenia PK UKF
9. rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków
10. rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków
11. nadawanie godności członka honorowego
12. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia PK UKF

Zarząd Stowarzyszenia PK UKF

§ 25

1. Zarząd Stowarzyszenia PK UKF stanowią: prezes, sekretarz, skarbnik oraz co najmniej dwóch członków
2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia PK UKF zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie PK UKF na zewnątrz. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
3. Pracami zarządu kieruje prezes
4. Zarząd obraduje co najmniej dwa razy w roku
5. Dopuszcza się korespondencyjne podejmowanie decyzji przez zarząd

§ 26
 

1. Do składania oświadczenia woli w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia PK UKF oraz podpisywania umów i zobowiązań, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu w tym prezesa.
2. Do zachowania ważności innych dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub upoważnionego członka zarządu.

§ 27


Do zadań zarządu należy:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
2. ustalanie szczegółowego programu działania Stowarzyszenia PK UKF
3. przygotowywanie budżetu
4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia PK UKF
5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
6. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, prowadzenie dokumentacji członkowskiej
7. prowadzenie dokumentacji współzawodnictwa sportowego i jego publikacja
8. pomoc w organizacji zawodów UKF-owych Polskiego Związku Krótkofalowców
9. wnioskowanie o nadanie tytułu członka honorowego
10. składanie sprawozdań przed Walnym Zgromadzeniem Członków
11. składanie informacji i sprawozdań w urzędach administracji państwowej
12. powoływanie Managerów do prowadzenia współzawodnictw i specjalizacji technicznych

Komisja Rewizyjna

§ 28 

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę wewnętrzną działalności Stowarzyszenia PK UKF
2. Komisja składa się z trzech członków w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

§ 29


Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola całokształtu działania władz Stowarzyszenia PK UKF
2. wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium zarządowi Stowarzyszenia PK UKF
3. prawo do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
4. składanie sprawozdania ze swej działalności przed Walnym Zgromadzeniem Członków

§ 30
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu Stowarzyszenia PK UKF z głosem doradczym.
Rozdział 5
Majątek i fundusze
§ 31

1. Majątek Stowarzyszenia PK UKF stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia PK UKF może służyć jedynie do realizacji celów statutowych.

§ 32
 

1. Majątek Stowarzyszenia PK UKF powstaje z:
* składek członkowskich
* dotacji
* darowizn, zapisów
* wpływów z działalności gospodarczej
2. Środki finansowe Stowarzyszenia PK UKF przechowywane są jedynie na koncie bankowym Stowarzyszenia PK UKF
3. Stowarzyszenie PK UKF prowadzi gospodarkę finansową oraz księgowość w oparciu o obowiązujące przepisy.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 33
 

1. Do interpretacji statutu uprawniony jest zarząd oraz Walne Zgromadzenie Członków.

§ 34


Do zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Członków należy dołączyć wtedy projekty stosownych uchwał.

1. Zmiany statutu wymagają 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę uprawnionych w drugim terminie.
2. Zmiany w statucie, lub decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia PK UKF mogą mieć miejsce jedynie po umieszczeniu tych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Zmiana statutu posiada skutki prawne od jej podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia PK UKF, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia PK UKF.

Rozdział 7
Przepisy przejściowe
§ 35

1. Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu decyzji sądu rejestrowego.

 

Wersja do pobrania w formacie pdf :  Statut Stowarzyszenia PK-UKF