Jak zostać Kandydatem lub Członkiem PK-UKF?
(wyciąg z regulaminu)

Rozdział III

Zasady uzyskiwania członkostwa

§4

Członkiem kandydatem może zostać osoba fizyczna, posiadająca aktualne Pozwolenie Radiowe w Służbie Amatorskiej, własną i czynną radiostację oraz anteny pozwalające na pracę w pasmach powyżej 30 MHz, która zgłosiła w formie pisemnej deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia PK UKF oraz opłaciła składkę członkowską.

§5

Członkiem rzeczywistym może zostać osoba fizyczna, posiadająca aktualne Pozwolenie Radiowe w Służbie Amatorskiej, która:

1. Posiada własną, czynną stację radiową UKF i anteny (powyżej 30 MHz), opłaciła składkę członkowską i uzyskała w sumie co najmniej 100 punktów za potwierdzone kartami QSL łączności z różnymi WW LOC na dowolnych pasmach UKF, niezależnie od sposobu propagacji, w tym przez przemienniki satelitarne. Nie zalicza się łączności przez przemienniki naziemne i typu 'Echolink’. Każdy średni (4-znakowy) WW LOC zalicza się na każdym z pasm oddzielnie.
Liczy się sumę punktów z poszczególnych pasm według poniższej tabeli punktowania:

 

Pasmo lub rodzaj QSO Punkty
50MHz
0,5 pkt.
70MHz
1 pkt.
144MHz
1 pkt.
432MHz
2 pkt.
1,2GHz
4 pkt.
2,3GHz
6 pkt.
3,4GHz
7 pkt.
5,6GHz
8 pkt.
10GHz
10 pkt.
24GHz i wyżej
20 pkt
Łączność EME
8 pkt
Łączność SATELITARNA
2 pkt

Potwierdzenie łączności dokonywane jest przedstawieniem kart QSL oraz/lub potwierdzeniem LoTW oraz/lub potwierdzeniem łączności przeprowadzonych w trakcie zawodów UKF i potwierdzonych w logu drugiego uczestnika tych zawodów.

 
2. Uzyskała rekomendację dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia PK UKF za szczególne osiągnięcia w dziedzinie:
  • konstrukcji urządzeń oraz anten na pasma UKF
  • sportowej, np. zajmowanie czołowych miejsc w zawodach UKF na stacji własnej lub zespołu kontestowego
  • rozwijania i promocji nowoczesnych technik łączności, np. EME
  • zdobywania specjalistycznych dyplomów za osiągnięcia na pasmach UKF

§8

Wnioski o uzyskanie członkostwa wymienionego w §5, §6, §7 przedkładane są w formie pisemnej na ręce Sekretarza Stowarzyszenia PK UKF.

Do wniosków dołączane muszą być odpowiednio:

  • wykaz łączności potwierdzający zdobycie co najmniej 100 punktów wg tabeli (§5, pkt 1) oraz kartami QSL lub potwierdzeniem z listy LoTW lub potwierdzeniem z logu korespondenta w zawodach (dla §5, ptk 1)
  • szczegółowe uzasadnienie rekomendacji dla członkostwa rzeczywistego (dla §5, pkt 2)
  • szczegółowe uzasadnienie dla wniosków o nadanie członkostwa honorowego (dla §6)
  • pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia PK UKF o nadanie członkostwa wspierającego (dla §7)
 
Załączniki:

Deklaracja kandydata
Deklaracja członkowska
Pełna treść regulaminu