61 Zjazd Stowarzyszenia PK-UKF i 22 Zjazd Techniczny UKF

Zieleniec 18 – 20.08.2023

Organizator: Stowarzyszenie Polski Klub UKF, radioamatorzy Ziemi Kłodzkiej
Komitet Organizacyjny: Jacek SP1CNV (sp1cnv@wp.pl), Stanisław SP6GWB (sp6gwb@netgate.com.pl) , Andrzej SP6JLW (sp6jlw@wp.pl) , Jacek SP6OPN (sp6opn@wp.pl) , Tomasz SQ6QV (tomasz@salwach.pl)
Miejsce zjazdu: Hotel AGAL Zieleniec, JO80EI60TJ https://agal.com.pl/

Program spotkania (stan na dzień 30.07.2023r.), poniżej po polsku, dalej w wersji angielskiej (next an Agenda of the meeting in English)

Piątek 18.08.2023
15:00 – 19:00 Rejestracja uczestników zjazdu
19:00 – 21:30 obiado-kolacja
20:30 – 21:30 Referat SQ6QV – Anteny płytkowe: zalety i wady, konstrukcja i pomiary, symulacja w OpenEMS
08:00 – 21:00 Praca stacji EME na 2,3 i 24 GHz (Księżyc od 7:40 do 21:00 czasu lokalnego)
21:30 – Spotkania w grupach zainteresowań
16:00 – 22:00 Giełda krótkofalarska

Sobota 19.08.2023
08:00 – 09:30 Śniadanie
09:30 – 09:45 Otwarcie Zjazdu Stowarzyszenia PK-UKF – Tomasz Ciepielowski SP5CCC
09:45 – 10:00 Wystąpienie zaproszonych gości
10:00 – 10:30 Ogłoszenie decyzji Kapituły Nagrody SP6LB – Piotr Skrzypczak SP2JMR
10:30 – 11:15 Referat SQ1GQC – Wavlab podstawą stacji EME – pomiary różnych wersji
11:15 – 12:00 Referat SP6GWB –WaveLab podstawą stacji EME – różne wersje w praktyce
12:30 – 12:45 Referat SP6JLW – WaveLab podstawą stacji EME – sterowanie i przeróbka RW1127
13:00 – zdjęcie grupowe
13:30 – 14:30 obiad AGAL
14:30 – 15:15 Referat OK1TEH – Meteor Scatter na pasmach UKF
15:15 – 16:15 Referat SQ1GQC – LNA na 1296 MHz stworzony przy pomocy darmowych, ogólnodostępnych narzędzi. Projekt, uruchomienie i pomiary
16.15 – 16.45 Referat OK1DFC – przewoźna stacja EME na 24 GHz
08:50 – 21:00 Praca przewoźnej stacji EME na 2,3 i 24 GHz (Księżyc od 8.50 do 21.10 czasu lokalnego)
17:00 – 22:00 Grill
16:00 – 23:30 Spotkania w grupach zainteresowań

Niedziela 20.08.2023
08:00 – 09:30 Śniadanie
10:30 – 21:00 Praca przewoźnej stacji EME na 2,3 i 24 GHz (Księżyc od 10.00 do 21.20 czasu lokalnego)
12:00 – obiad
10:00 – 13:00 Wyjazd do domu.

Wstępne zgłoszenia proszę kierować mailem do organizatora: sp6gwb@netgate.com.pl
Ostateczny termin zgłoszeń i wpłat 31.07.2023

Zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień i prezentacji w czasie spotkania.
Wszelkie nowe wiadomości/propozycje proszę kierować na adres sekretarza PK UKF, mail: sp1cnv@wp.pl

Informacje o kosztach pobytu 2023 :

Wersje A – D z jednym noclegiem :

A-  jeden nocleg piątek/sobota:
obiadokolację w piątek, nocleg, śniadanie w sobotę – 150PLN + 15 zł dopłata za 1 nocleg =165zł + (grill) 65 PLN = 230 PLN/osoby

B-  (z dodatkowym obiadem), jeden nocleg piątek/sobota:
obiadokolację w piątek, nocleg, śniadanie w sobotę – 150zł PLN +15 zł dopłata za 1 nocleg=165PLN + (grill) 65 PLN = 230 PLN/osoby + 45 zł dopłata za obiad w sobotę = 275 zł/osoby

C-   jeden nocleg sobota/niedziela + grill:  
obiad w sobotę, nocleg, śniadanie w niedzielę – 150 PLN +15 zł dopłata za 1 nocleg =165PLN+ (grill) 65 PLN = 230 PLN/osoby z grillem

D – (pobyt- sobota/niedziela + grill + dodatkowy obiad w niedzielę): 
obiad w sobotę, nocleg, śniadanie w niedzielę – 150 PLN+15zł dopłata za 1 nocleg + (grill) 65 PLN = 230 PLN/osoby z grillem, + 45 zł dopłata za obiad w niedzielę = 275 zł/osoby

Wersje E – F z dwoma noclegami:

E – piątek/sobota/niedziela z grillem w sobotę:
obiad, piątek nocleg, śniadanie sobota, obiadokolacja sobota, grill sobota, nocleg, śniadanie niedziela) = 2 x 150 PLN  + 65PLN (grill) = 365 PLN/osoby

F – piątek/sobota/niedziela z grillem w sobotę i dodatkowy obiad w niedzielę:
obiad piątek nocleg, śniadanie sobota, obiadokolacja sobota, grill sobota, nocleg śniadanie niedziela +45PLN dodatkowy obiad niedziela) =2x 150 PLN  + 65 (grill) PLN = 365 PLN+45PLN (dodatkowy obiad niedziela = 410 zł/osoby

Dopłata do pokoju 1-osobowego 45 zł/dobę pobytu.

Uczestnicy nie korzystający z noclegów mogą zarezerwować posiłki w restauracji AGAL:
*Grill w sobotę – 65 zł
*obiady (piątek, sobota lub niedziela 50zł/osoba za jeden obiad)
*śniadanie bufet 40zł/osoba lub z menu restauracyjnego (według cennika)

Rezerwacja i informacje o dokonanej wpłacie należy przesłać drogą email na adres: agal@agal.com.pl – (telefony: 601 799 957 lub 748 668 188) z przesłaniem wiadomości do Staszka sp6gwb@netgate.com.pl (tel. 601763772)

Konta do wpłat za pobyt i wyżywienie :AGAL S.C. ul. Zieleniec 50, 57-340 Duszniki-Zdrój

Nr konta dla wpłat w PLN33 1090 2327 0000 0005 9401 5385
Tytuł wpłaty: PK-UKF; znak; ilość osób; ilość dzieci; wersja pobytu (A – F)

Nr konta dla wpłat w EUR:  IBAN: PL 54 1090 2327 0000 0001 2225 9581
SWIFT: WBKPPLPP, Santander Bank O/Kłodzko
Tytuł wpłaty: PK-UKF; znak; ilość osób; ilość dzieci; wersja pobytu (A – F)

 


61st Congress of the PK-UHF Association and 22nd UHF Technical Congress
Zieleniec 18 – 20.08.2023

Organizer: Polish VHF Club Association, radio amateurs of the Kłodzko Region

Organizing Committee: Jacek SP1CNV (sp1cnv@wp.pl), Stanisław SP6GWB sp6gwb@netgate.com.pl), Andrzej SP6JLW (sp6jlw@wp.pl), Jacek SP6OPN (sp6opn@wp.pl), Tomasz SQ6QV (tomasz@ salwach.pl)

Location: Hotel AGAL Zieleniec, JO80EI60TJ https://agal.com.pl/

Agenda of the meeting (as of July 30, 2023)

Friday, August 18, 2023
15:00 – 19:00 Registration of participants
19:00 – 21:30 Dinner
20:30 – 21:30 Paper by SQ6QV – Lamellar antennas: advantages and disadvantages, design and measurements, simulation in OpenEMS
08:00 – 21:00 Operation of the EME station on 2,3 and 24 GHz (Moon from 7:40 to 21:00 local time)
21:30 – Meetings in interest groups
16:00 – 22:00 Amateur radio market

Saturday, August 19, 2023
08:00 – 09:30 Breakfast
09:30 – 09:45 Opening of the Congress of the PK-UKF Association – Tomasz Ciepielowski SP5CCC
09:45 – 10:00 Speech by invited guests
10:00 – 10:30 Announcement of the decision of the SP6LB Award Committee – Piotr Skrzypczak SP2JMR
10:30 – 11:15 SQ1GQC paper – Wavlab as the basis of the EME station – measurements of different versions
11:15 – 12:00 SP6GWB paper – WaveLab as the basis of the EME station – different versions in practice
12:30 – 12:45 SP6JLW paper – WaveLab as the basis of the EME station – control and processing of RW1127
13:00 – Group photo
13:30 – 14:30 Lunch AGAL
14:30 – 15:15 Paper by OK1TEH – Meteor Scatter on UHF Bands
15:15 – 16:15 Paper by SQ1GQC – LNA on 1296 MHz created with free, publicly available tools. Design, commissioning and measurements
16.15 – 16.45 Paper by OK1DFC – mobile EME station on 24 GHz
08:50 – 21:00 Operation of the mobile EME station on 2,3 and 24 GHz (Moon from 8.50 to 21.10 local time)
17:00 – 22:00 Barbecue
16:00 – 23:30 Meetings in interest groups

Sunday, August 20, 2023
08:00 – 09:30 Breakfast
10:30 – 21:00 Operation of the mobile EME station on 2,3 and 24 GHz (Moon from 10.00 to 21.20 local time)
12:00 – Lunch
10:00 – 13:00 Departure home.

Preliminary applications should be sent by e-mail to the organizer: sp6gwb@netgate.com.pl
The deadline for applications and payments is July 31, 2023
We invite you to submit topics for speeches and presentations during the meeting.
Please send all new messages/proposals to the secretary of the Polish UKF, e-mail: sp1cnv@wp.pl Board of the PCU UKF

Information about accomodation/food costs:

Versions A – D with one night stay:

A- one night Friday/Saturday:
dinner on Friday, overnight stay, breakfast on Saturday – PLN 150 + PLN 15 surcharge for 1 night = PLN 165 + (barbecue) PLN 65 = PLN 230 / person

B- (with additional lunch), one night Friday/Saturday:
dinner on Friday, overnight stay, breakfast on Saturday – PLN 150 PLN + PLN 15 surcharge for 1 night = PLN 165 + (barbecue) PLN 65 = PLN 230 / person + PLN 45 surcharge for lunch on Saturday = PLN 275 / person

C- one night Saturday/Sunday + barbecue:
dinner on Saturday, overnight stay, breakfast on Sunday – PLN 150 + PLN 15 surcharge for 1 night = PLN 165 + (barbecue) PLN 65 = PLN 230/person with barbecue

D – (stay – Saturday/Sunday + barbecue + extra lunch on Sunday):
dinner on Saturday, accommodation, breakfast on Sunday – PLN 150 + PLN 15 surcharge for 1 night + (barbecue) P/LN 65 = PLN 230/person with barbecue, + PLN 45 surcharge for lunch on Sunday = PLN 275/

Versions E – F with two nights:

E – Friday/Saturday/Sunday with barbecue on Saturday:
dinner, Friday accommodation, breakfast Saturday, dinner Saturday, barbecue Saturday, accommodation, breakfast Sunday) = 2 x PLN 150 + PLN 65 (barbecue) = PLN 365/person

F – Friday/Saturday/Sunday with barbecue on Saturday and additional lunch on Sunday:
dinner Friday night, breakfast Saturday, dinner Saturday, barbecue Saturday, night breakfast Sunday + PLN 45, additional dinner Sunday) = 2x PLN 150 + PLN 65 (grill) = PLN 365 + PLN 45 (additional dinner Sunday = PLN 410 / person

Surcharge for a single room PLN 45/night.

Participants who do not use accommodation can book meals at the AGAL restaurant:

* Barbecue on Saturday – PLN 65

*Lunches (Friday, Saturday or Sunday 50 PLN/person for one dinner)
*Buffet breakfast PLN 40/person or from the restaurant menu (according to the price list)

Reservation and information about the payment made should be sent by e-mail to the following address: agal@agal.com.pl (telephone: 601 799 957 or 748 668 188) with a message sent to Staszek sp6gwb@netgate.com.pl (tel. 601763772)

Accounts for payments for accommodation and meals: AGAL S.C. st. Zieleniec 50, 57-340 Duszniki-Zdroj

Account number for payments in PLN: 33 1090 2327 0000 0005 9401 5385
Payment title: PK-UKF; sign; number of people; number of children; stay version (A – F)

Account number for payments in EUR: IBAN: PL 54 1090 2327 0000 0001 2225 9581
SWIFT: WBKPPLPP, Santander Bank Branch in Kłodzko
Payment title:PK-UKF; sign; number of people; number of children; stay version (A – F)

Text – Richard SO5GB

 


61. valné shromáždění členů Polského sdružení VKV klubů, 22. technické zasedání UKF – Zieleniec 18-20.08.2023

Pořadatel: Polský svaz klubů UKF, radioamatéři z Kladska.
Místo setkání: Hotel AGAL Zieleniec, JO80EI60TJ, https://agal.com.pl/
Přihlášky třeba zaslat na e-mailovou adresu organizátora: sp6gwb@netgate.com.pl.

Řízení PK UKF


Die 61. Mitgliederversammlung des Polnischen UKW-Verbands, der 22. UKW- Fachkongress – Zieleniec, 18-20.08.2023

Veranstalter: Stowarzyszenie Polski Klub UKF (Polnischer VHF Club), Funkamateure der Region Kłodzko
Ort des Kongresses: Hotel AGAL, Zieleniec, 18 – 20.08.2023 (JO80El) https://agal.com.pl
Anträge und Informationen sind an die E-Mail-Adresse des Veranstalters: sp6gwb@netgate.com.pl